W dniach  8-10.11.2018 roku w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona tematyce budowania skutecznych strategii profilaktycznych.

Konferencja organizowana była na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Uczestnictwo oraz pobyt uczestników był bezpłatny!!!!!

Organizacja konferencji szkoleniowej w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych miała charakter ogólnopolski, której celem było:

 • Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki problemowej.
 • Upowszechnianie standardów w profilaktyce.
 • Promowanie nowoczesnych strategii i programów pracy.

W ciągu trzech dni konferencyjnych zrealizowaliśmy 11 godzin wykładów oraz 12 godzin zajęć warsztatowych. Proponowany program konferencji zakładał, że uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności z obszaru profilaktyki problemowej oraz diagnozy dzieci i młodzieży.

Realizacja 11 godzin wykładów oraz 12 godzin zajęć warsztatowych pozwoliła uczestnikom:

 1. Poznać skuteczne strategie profilaktyczne oraz rekomendowane programy profilaktyczne.
 2. Zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy problemów dzieci i młodzieży w okresie latencji i adolescencji.
 3. Zdobyć wiedzę w zakresie zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, depresji oraz prób samobójczych.
 4. Poszerzyć świadomość konsekwencji dysfunkcyjnego systemu rodzinnego na etapie podejmowanych przez dzieci ról społecznych.
 5. Poszerzyć oraz udoskonalić dotychczasowy warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą o skuteczne formy i metody oddziaływań tj. dialog motywujący czy metody pracy w oparciu o koncepcję resilience.
 6. Pogłębić wiedzę w zakresie psychosomatyki dzieci i młodzieży i jej wpływu na podejmowanie przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań.
 7. Zdobyć wiedzę o sobie, dotyczącą jakości i poziomu własnych kompetencji w obszarze profilaktyki problemowej.
 8. Poszerzyć swoje umiejętności profilaktyczne i wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Organizatorzy zapewniali dwa noclegi, pełne wyżywienie, uczestnictwo w  warsztatach i wykładach oraz materiały edukacyjne.

Konferencja 8-10.11.2018 Kraków

Warsztaty szkoleniowe

Trudności w uczeniu się jako źródło problemów w przystosowaniu szkolnym uczniów, czyli„tam i z powrotem” – mgr Joanna Nienałtowska-Padło

Opis warsztatu: „Tam i z powrotem” oznacza pętlę, jaką stanowią powiązane ze sobą trudności edukacyjne oraz zachowania destrukcyjne dzieci i młodzieży, a także sposób, w jaki – poprzez połączenie zajęć dotyczących problemów w uczeniu się z psychoedukacją – można wpłynąć na zmiany w obu tych obszarach. Podczas zajęć uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak wybrane techniki efektywnej nauki stymulują rozwój dzieci z obniżonymi możliwościami poznawczymi;
 • dowiedzą się, jak rozwijanie niektórych funkcji poznawczych wpływa na zmianę sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości oraz jak można nauczyć dzieci i młodzież przekładania wypracowanych umiejętności na codzienną praktykę we własnym otoczeniu;
 • poznają sposoby usprawniania niektórych funkcji wykonawczych i przekładania umiejętności osiągania celów edukacyjnych na te związane ze zmianą w zachowaniu;

uporządkują wiedzę na temat adekwatnego wsparcia dla uczniów ze środowisk zmarginalizowanych w oparciu o wybrane teorie socjologiczne i psychologiczne. Podstawą dla konstruowania metod pomocy będzie koncepcja resilience.

Mgr Joanna Nienałtowska-Padło: Pedagog, socjoterapeuta, trener, refleksyjny praktyk. Mgr pedagogiki specjalnej. Ukończyła kursy kwalifikacyjne i szkolenia z zakresu psychopedagogiki oraz studia podyplomowe z zakresu: Psychoprofilaktyki, Interwencji Kryzysowej w Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej oraz Coachingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Posiada duże doświadczenie zawodowe – jako trener, w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w nauce i w zachowaniu, z rodzinami dysfunkcyjnymi. Prowadziła świetlicę  opiekuńczo-wychowawczą  z elementami socjoterapii oraz socjoterapeutyczną, realizując, w ramach działalności organizacji pozarządowych, projekty psychospołeczne, edukacyjne  oraz charytatywne. Kierowała lokalnymi programami, w których uczestniczyły m.in. grupa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, osoby współuzależnione, rodzice ze środowisk zmarginalizowanych sami uczniowie. W swojej pracy wykorzystuje założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Ukończyła dwustopniowe, 200-stu godz. szkolenie w CTSR w Warszawie.  Trener rad pedagogicznych szkół i placówek wszystkich typów.

„Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi. Próby samobójcze sygnały i zagrożenia” – mgr  Małgorzata Łuba

Opis warsztatu: Warsztaty będą poświęcone rozpoznawaniu i profilaktyce depresji i zachowań samobójczych w grupie dzieci i młodzieży. Podczas ich trwania zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Jakie jest rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń nastroju u dzieci i nastolatków,
 • Jak rozpoznać objawy depresji w zmianach zachowania uczniów,
 • Jak reagować na problemy ucznia oraz wspierać jego i jego opiekunów,
 • Jak szacować ryzyko zachowań samobójczych u ucznia,

Jak postępować w obliczu zagrożenia samobójczego w szkole.

Mgr  Małgorzata Łuba: Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny , trener. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. We współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem Forum podpowiada psychologom, pedagogom szkolnym, nauczycielom, opiekunom i wychowawcom, jak wspierać dzieci i młodzież, doświadczającymi kryzysów psychicznych, przemocy w rodzinie lub grupie rówieśniczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy oraz rozwoju osobistym w „Świecie Problemów” oraz „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

”Rozwój psychoseksualny człowieka − wyzwania do pracy z młodzieżą w środowisku szkolnym” – mgr Łukasz Warchoł:

Opis warsztatu: Rozwój psychoseksualny jest jednym z kluczowych obszarów rozwoju młodego człowieka. Rozumienie rozwoju psychoseksualnego młodzieży nie jest jednak łatwe. Po części dzieje się tak, ponieważ  współcześnie rozwój psychoseksualny młodzieży staje się coraz bardziej „powikłany” przez dynamiczne przemiany społeczne. Coraz częściej mierzymy się z trudnym do przełożenia na praktykę teoretycznym wielogłosem w odpowiedzi na pytanie o to, co powinno nas niepokoić, a co jest nadal przejawem zdrowego rozwoju. Co więcej, jest to obszar naznaczony swoistym tabu i w szczególny sposób kontrolowany przez wiedzę i światopogląd opiekunów, co może przekładać się na dodatkowe trudności. W okresie dojrzewania szeroko rozumiana seksualność człowieka staje się jednym z głównych motorów rozwoju psychicznego. Dojrzewanie psychoseksualne bywa jednak dla nastolatków procesem intensywnym i niełatwym, który może wzmagać nastoletnią depresyjność, lęk i przyczyniać się do pogorszenia ogólnej zdolności do emocjonalnego radzenia sobie. Niewątpliwe wpływa także na funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym. W związku z powyższym seksualność młodzieży powinna stanowić szczególny obszar zainteresowania osób pracujących na co dzień z młodzieżą także w szkole – nauczycieli, pedagogów, psychologów czy wychowawców. Uwzględnienie rozwoju psychoseksualnego w rozumieniu młodego człowieka zdecydowanie może przekładać się na trafniejsze i bardziej skuteczne oddziaływania ze strony nauczycieli i wychowawców względem uczniów. Celem warsztatu jest próba uporządkowania wybranych zagadnień związanych z rozwojem psychoseksualnym młodzieży w świetle najnowszych badań i w odniesieniu do wyzwań, przed którymi staje praktyk na co dzień podejmujący różnego rodzaju oddziaływania profilaktyczne względem młodzieży w środowisku szkolnym.

Mgr Łukasz Warchoł: Psycholog, socjoterapeuta, trener młodzieżowy, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; prowadzi Pracownię Pomocy Psychologicznej, Seksuologicznej i Psychoterapii PROPSYCHE w Bydgoszczy, gdzie zajmuje się pracą indywidualną z młodzieżą i dorosłymi, specjalizując się m.in. w problematyce zdrowia psychoseksualnego; ukończył Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży, studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, Polsko-angielską Szkołę Trenerów Młodzieżowych i wiele innych szkoleń z zakresu seksuologii oraz terapii nastolatków i dorosłych; pracuje także z grupami młodzieży w obszarach profilaktyki, socjoterapii i edukacji seksualnej. 

„Dialog motywujący w profilaktyce uzależnień behawioralnych” – mgr Karolina Rakocz

Opis warsztatu: Uzależnienia behawioralne, z którymi coraz częściej mamy do czynienia, to wyzwanie w dzisiejszej pracy z młodzieżą. Jak z nimi pracować? Dialog motywujący może być jedną z najskuteczniejszych odpowiedzi na ten problem. Jest on niezwykle interesującym sposobem podniesienia motywacji ucznia do zmiany. Jest obecnie wykorzystywany w obszarze wielu problemów społecznych w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych oraz  w obszarze zaburzeń psychicznych. Badania pokazują, że jego wykorzystywanie w szkole znacznie podnosi efektywność pracy z uczniami. Zastosowany w profilaktyce uzależnień behawioralnych pomoże wzmocnić jej przekaz. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość:

 • praktycznego rozwijania umiejętności z zakresu dialogu motywującego,

własnego doświadczenia skuteczności DM. Zaproponowane podczas warsztatu ćwiczenia będą zgodne z duchem dialogu motywującego. Ich celem będzie przekazanie filozofii pomagania najbardziej „wymagającym” uczniom według tej nowatorskiej metody. W trakcie warsztatu będzie przestrzeń na swobodną dyskusję i wymianę doświadczeń z pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie.

Mgr Karolina Rakocz: Pedagog, terapeuta uzależnień, certyfikowany terapeuta dialogu motywującego, kierownik Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Częstochowie, terapeuta w Poradni Leczenia Uzależnień, wykładowca akademicki. Pracuje z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, w tym uzależnioną od substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu) oraz z ich osobami bliskimi, rodzicami. Pomaga dorosłym używającym substancji psychoaktywnych, ich bliskim i rodzinom. Zajmuje się również osobami uzależnionymi od komputera, hazardu, zakupów, seksu i innych zachowań.

„Psychosomatyka u dzieci. Rozpoznanie Pomoc. Radzenie im i sobie” – mgr Agnieszka Łypacewicz

Opis warsztatu: W naszej pracy zajmujemy się dziećmi… Trafiają do nas wesołe, ciekawe świata, spokojne – ale także: nerwowe, agresywne, wycofane… Mamy sposoby (“techniki”, “procedury”, własne, wypracowane metody),  które pomagają dzieciom zmienić dysfunkcyjne zachowanie, a nam – efektywnie pracować   z dzieckiem i rodzicami. Czasem bywamy jednak bezradni… Doświadczenia wielu osób, pracujących z dziećmi – socjoterapeutów, pracowników opieki społecznej, wrażliwych nauczycieli, psychologów, kuratorów – pokazują, że bywamy szczególnie bezradni wtedy, kiedy napotykamy na tzw. choroby somatyczne”: np.: astmę, alergie, bóle niespecyficzne, atopowe zapalenie skóry, zespół jelita drażliwego, kolki niemowlęce, zaparcia… (i wiele innych…). Co robić?… Jak to rozumieć?… czy i jak interweniować?… Jak rozpoznać choroby psychosomatyczne u dzieci, czym kierować się w rozpoznaniu?… Mam nadzieję, że będziemy mogli wspólnie o tym pomyśleć.

Mgr Agnieszka Łypacewicz – psychoanalityk, psycholog,   certyfikowany terapeuta poznawczo – behawioralny, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuję z pacjentami w gabinecie. Od czterech lat prowadząca zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach na SWPS w Poznaniu i w Warszawie pod nazwą: “Psychosomatyka: ujęcie psychoanalityczne”. Autorka programu profilaktycznego „Drugi elementarz”. Założycielka oraz kierownik w latach 1993-1997 Ośrodka Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek” Fundacji ETOH.  

„Adolescencja, zadania rozwojowe tego etapu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu separacji” – mgr Aneta Maliszewska

Każdy  doświadczył w swoim życiu etapu, który określany jest mianem okresu adolescencji. Każdy z nas mierzył się z zadaniami tego czasu w różnych obszarach siebie i swojego „ja”. Znaleźliśmy sposoby na wyklucie się do swojej dorosłości. Nasze drogi były rożne. W czasie trwania warsztatu :

 • w oparciu o fragmenty naszych wspomnień – spróbujmy opisać doświadczenie bycia nastolatkiem w obszarze: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym,
 • skupimy się na określeniu potrzeb pojawiających się w tych obszarach,
 • porozmawiamy o zadaniach rozwojowych przypadających na ten okres życia,
 • przywołamy „dobrych dorosłych”, żeby rozmawiać o tym, co jest ważne w budowaniu relacji z nastolatkiem
 • zastanowimy się nad pojęciem zatrzymania i załamania rozwoju nastolatka

Mgr Aneta Maliszewska: pedagog, psychoterapeutka. Absolwentka kursu Terapii Poznawczo – Behawioralnej CTPB, kursu Terapii Schematu CBT. Pracuje w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii i Profilaktyki MOP, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży oraz współpracuje z rodzicami oraz nauczycielami. Członek Zarządu Stowarzyszenia  Psychoterapeutów i Trenerów MOP.

Kategorie: Konfernecja