Statut

STATUT FUNDACJI  

Tekst jednolity

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.

Fundacja DOBROSTAN, zwana dalej w statucie Fundacją, została ustanowiona przez  Beatę Kurowską Rumińską, Joannę Graniger zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mirosława Więcha.

Fundacja działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 – tekst jednolity) (Ustawa), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. z 2003 r. Nr 96 poz. 837 z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 

 • 3.

Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

 • 4.
 1. Fundacja ma prawo używania znaku, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ich treść i kształt graficzny zatwierdza Zarząd.
 2. Znaki graficzne oraz pieczęcie używane przez jednostki organizacyjne Fundacji stanowią jej własność.

Rozdział II

MISJA

 • 5.

Misją Fundacji jest umożliwianie rozwoju psychologicznego, społecznego i duchowego w celu zwiększania poczucia dobrostanu osobistego każdego człowieka.

Rozdział III

CELE FUNDACJI I SPOSÓB ICH REALIZACJI

 • 6.
 1. Celem Fundacji jest:
 • Wzmocnienie  funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych w obszarze psychologicznym i społecznym.
 • Udzielanie wsparcia rodzinom.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat terapii i rozwoju osobistego.
 • Wspieranie i ochrona zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego.
 • Profilaktyka uzależnień i zagrożeń społecznych w rodzinie.
 • Edukacja, w szczególności psychoedukacja.
 • Upowszechnianie idei równości szans w społeczeństwie na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób uzależnionych i współuzależnionych, osób zagrożonych utratą pracy, osób pozostających bez pracy, osób zagrożonych patologią społeczną oraz pracowników służb społecznych i wolontariuszy.

 

 • 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie  terapii indywidualnej i grupowej.
 2. Prowadzenie konsultacji psychologicznych i pedagogicznych.
 3. Pomoc w organizowaniu systemu wsparcia dziecku i rodzinie
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć rozwojowych.
 5. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
 6. Realizacja projektów informacyjnych, naukowych, badawczych oraz edukacyjnych.
 7. Organizowanie i prowadzenie spotkań, seminariów, konferencji i imprez masowych.
 8. Przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działań statutowych Fundacji.
 9. Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, grupami i osobami prywatnymi oraz mediami działającymi na rzecz tych samych grup odbiorców lub w podobnych obszarach.
 10. Wydawanie publikacji związanych z celami Fundacji.

 

Rozdział IV

MAJĄTEK FUNDACJI

 • 8.
 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

2.1. Darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne i prawne.

2.2. Dotacji, grantów i subwencji osób prawnych.

2.3. Dochodów ze zbiórek publicznych.

2.4. Dochodów z majątku fundacji.

2.5. Odsetek i depozytów bankowych.

 

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Fundacja będzie prowadzić działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział V

ORGANY, ICH STRUKTURA I SPOSÓB REPREZENTACJI

 • 9.
 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Powołanie Zarządu:

2.1. Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na 3 (trzy)

letnią kadencję. Członkowie Zarządu dokonują spośród siebie wyboru Prezesa i Wiceprezesa

 • Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.
 • Wyboru nowych członków Zarządu na kolejną kadencję oraz wyborów uzupełniających w trakcie trwania kadencji dokonuje Zarząd, zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich Członków Zarządu.

2.3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

2.3.1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu.

2.3.2. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

2.3.3. Śmierci członka Zarządu.

2.3.4. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Zarząd, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich pozostałych członków Zarządu, w przypadku:

2.3.4.1. Nie wypełnienia nałożonych na niego obowiązków.

2.3.4.2. Rażącej niegospodarności.

2.3.4.3. Utraty zaufania.

2.3.5. Poszczególni członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani przez Fundatorów w każdym czasie.

 1. Kompetencje Zarządu:

3.1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.2. Do kompetencji Zarządu należy:

3.2.1. Wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji, realizacja celów Statutowych.

3.2.2. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

3.2.3. Reprezentowanie Fundacji.

3.2.4. Sporządzanie planów pracy i budżetu.

3.2.5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

3.2.6. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

3.2.7. Wprowadzanie zmian w statucie, po akceptacji  Fundatorów.

3.2.8. Podejmowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

 

4.Tryb pracy Zarządu:

4.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4.2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na wskazany przez członków Zarządu adres, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na, co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

4.3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4.4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał, zwykłą większością głosów jego Członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu.
 3. Sposób reprezentacji.

7.1. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych wymagane jest działanie jednego członka Zarządu.

 

Rozdział VI

INNE POSTANOWIENIA

 • 10.

Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie, m.in. celów fundacji. Zmiany statutu może dokonywać wyłącznie Zarząd, jednomyślną decyzją wszystkich członków Zarządu po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Fundatorów.

 • 11.

Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel fundacji. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd jednomyślną decyzją, przy obecności wszystkich członków Zarządu.

 

 • 12.

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zwłaszcza o podobnym profilu działania.

 

 • 13.

Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celów dla których Fundacja została ustanowiona. Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje Zarząd, jednomyślną decyzją wszystkich członków Zarządu. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Fundatorów na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 14.

Statut wchodzi w życie i obwiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • 15.

Niniejszy Statut został ustalony przez Fundatorów zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy oraz określonymi w akcie ustanowienia Fundacji.